Allmänna villkor för beställningar på sslcert.se

Revideringsdatum: 2018-04-13


1.Inledning

Dessa villkor gäller tjänsten webbnamn.nu och gäller mellan kund
och Swedish Networking Technologies AB ("SNT") för köp av
SSL-certifikat samt därtill hörande tilläggstjänster.

2. Tjänsten sslcert.se
Tjänsten sslcert.se är en tjänst som tillhandahåller SSL-certifikat
från ett flertal certifikatutfärdare. I grundpriset för SSL-certifikat
ingår endast själva SSL-certifikatet samt installationsinstruktioner för
Apache och IIS på svenska. Tilläggstjänster
såsom installationssupport och genomförande av installation.
kan erhållas mot en extra kostnad om så önskas.
 
3. Avtalets ingående
Detta avtal har ingåtts då kund har beställt tjänsten via
ett www-formulär, e-post eller telefon.

4. Pengarna-tillbaka-garanti
Kunden kan utnyttja pengarna-tillbaka-garantin inom 15 dagar
från det att kunden beställt SSL-certifikatet. För att utnyttja
pengarna-tillbaka-garantin behöver kunden endast skicka ett
meddelande per e-post eller post så att det är SNT tillhanda
inom 15 dagar från beställningstillfället. SNT kommer därefter
att återbetala eventuellt inbetalt belopp alternativt kreditera
utställd faktura.

5. Betalning för SSL-certifikat

5.1 Konto- och kreditkort
Betalning kan komma att erbjudas med konto- eller kreditkort.
Kortnummer sparas aldrig hos SNT. Kortnumret är skyddat
av kraftig kryptering och ett säkerhetscertifikat.  

5.2 Faktura
Om överenskommelse skett om betalning mot faktura gäller
betalningsvillkor om minst 10 dagar från fakturans utställande.
Om betalning ej är SNT tillhanda senast vid fakturans förfallodatum
äger SNT rätt att påföra dröjsmålsränta på 8% över
gällande referensränta samt påminnelseavgift enligt lag. I det fall
betalning ej skett trots påminnelse äger SNT rätt att avaktivera
SSL-certifikatet.

5.3 Förnyelse av SSL-certifikat
För förnyelse av SSL-certifikat gäller att kund aktivt måste svara
jakande samt att kund ska tillhandahålla erfordelig information
för att förnyelse av SSL-certifikat ska ske.6. SNT:s ansvar
SNT åtar sig att genomföra beställningar på SSL-certifikat
för kund i enlighet med de gällande reglerna för varje certifikatutfärdare.
SNT garanterar inte att ansökan kommer att godkännas. I det fall
ansökan inte godkänns, äger kund rätt till återbetalning av eventuell
i förskott erlagd avgift.

7. Kunds ansvar
Kund ansvarar för att uppfylla de gällande reglerna för den
aktuella certifikatutfärdaren. Dessa villkor finns tillgängliga på
respektive certifikatsutfärdares hemsida. Kund ansvarar även
för att betala fakturor inom angiven betalningsfrist. Om betalning
ej är SNT tillhanda trots påminnelse äger SNT rätt att deaktivera
SSL-certifikatet. Kund ansvarar även för att tillhandahålla
korrekta och sanningsenliga namn- och adressuppgifter vid
beställning.

8. Adressuppgifter
Kund ansvarar för att meddela ändring av kontaktuppgifter
genom att skicka e-post till info@snt.se.

9. Förbehåll
SNT förbehåller sig rätten att neka beställningar. Detta kan
ske bland annat i det fall domännamnet innehåller rasistiska
eller pornografiska ord eller uttryck.

10. Behandling av adressuppgifter
Vid beställning godkänner kund att uppgifter om kund registreras
som underlag för administration och fakturering. Kund samtycker
även till att uppgifterna registreras i respektive certifikatutfärdares
register. Kunduppgifter kan komma att överföras
till externt faktureringsföretag för att möjliggöra fakturering
av kund samt till bank och inlösare för att möjliggöra
kontokortsbetalning. Uppgifter om kund kan komma att användas
i informations- och marknadsföringssyfte t.ex. för att meddela
om nyheter eller ändringar i tjänst.

11. Störningar
Om störning av tjänst uppstår ska SNT åtgärda avbrottet inom
skälig tid. SNT är inte skyldigt att åtgärda störning som ej
ligger inom SNT:s kontroll.

12. Ansvarsbegränsning
SNT ansvarar för sakskador, som orsakas av försummelse av SNT.
SNT:s skadeståndsansvar omfattar dock endast ersättning för
direkt förlust och är per skadetillfälle begränsat till
fakturabeloppet.

För de de kostnadsfria tjänster som erbjuds
ansvarar SNT ej för några som helst skador. Användandet
av de kostnadsfria tjänsterna sker på kunds eget ansvar och
omfattas ej av någon som helst garanti.

13. Force majeure
SNT är befriat från ansvar för brott mot detta avtal som
orsakas av händelser utanför SNT:s kontroll, t ex fel som beror
på kund, olyckshändelse, översvämning, storm, eldsvåda,
upplopp, strejk, elavbrott eller avbrott i telefon- eller
dataförbindelse.

14. Ändringar av allmänna villkor
SNT äger rätt att ändra allmänna villkor med 30 dagars varsel.

15. Överlåtelse av avtalet
Kund får överlåta avtalet endast om SNT ger sitt medgivande.
Ansökan om överlåtelse av avtal skall ske skriftligen. För
överlåtelsen skall betalas ersättning till SNT enligt
gällande prislista. SNT äger rätt att i samband med fusion,
omstrukturering eller överlåtelse av verksamheten överlåta sina
rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje part.

16. Uppsägning av avtal
Kund äger rätt att säga upp detta avtal med 30 dagars varsel.
Uppsägningen skall ske skriftligt per e-post eller post.
Kund äger ej rätt till återbetalning av inbetalt belopp för
redan utfärdat SSL-certifikat i det fall mer än 15 dagar har
gått sedan beställningstillfället.

17. Tillämplig lag
I det fall tvist mellan kund och SNT uppstår ska den om det är
möjligt lösas genom överenskommelse mellan parterna. Går ej detta
ska tvisten avgöras i allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas
för detta avtal.

18. Integritets- och informationsskydd
För detta avtal gäller SNT:s integritets- och informationssäkerhetspolicy
i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning som finns tillgänglig på
https://www.sslcert.se/snt_integritetspolicy.pdf. Vid konflikt mellan
detta avtal och integritets- och informationssäkerhetspolicyn gäller
integritets- och informationssäkerhetspolicyn i första hand och detta
avtal i andra hand.

 
 
 
           
  sntlogo   sslcert.se är en tjänst från Swedish Networking Technologies AB.
Postadress
Kapellgatan 3 lgh 1402, 754 18  Uppsala
E-post
info@snt.se  Hemsida www.sslcert.se
Villkor Integritetspolicy | Allmänna villkor